**

Şekerbank Personel Alımları 2017

Geçtiğimiz günlerde banka personel alımlarını incelerken Şekerbank personel alımları 2017 ilanlarına denk geldim. Görüldüğü üzere bir çok birime personel alınacağını açıkladı. Yapacağı bölümler ise  sigorta ürün yönetimi yetkilisi, operasyon destek görevlisi , yabancı para operasyonları yetkili yardımcısı, bireysel kredi teminat ve kullanım yetkili yardımcısı ,  mekanik bakım sorumlusu , dış işlemler yetkili , yönetmen yardımcısı, güvenlik görevlisi gibi bölümlerine alım yapılacaktır. Okumaya devam et Şekerbank Personel Alımları 2017

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı 2014

 MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

(MEB), Millli Eğitim Bakanlığı – Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere gönderilen yazıda, temel lise, sınavlara hazırlık gibi reklamlar ile öğrencileri çekmeye çalışan dershaneler konusunda uyarı yer aldı.

Bilindiği üzere ilgi (a) Kanunla 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci madde çerçevesinde özel dershaneler ile gerekli dönüşümü tamamlamayan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri 01.09.2015 tarihinde sona erecektir. ilgi (b) Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan bazı özel okulların “hem okul hem dershane”, “üniversite sınavlarına hazırlık koleji” ve benzeri ifadeleri kullanarak reklam ve ilan yaptıkları, bazı dershanelerin dershane olarak faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen Bakanlığımızdan kurum açma izni olmadan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında üniversite sınavlarına hazırlık lisesi ve temel lise gibi adlar altında seviye tespit sınavları yaparak reklam ve ilan verdikleri ayrıca Bakanlığımızda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat’ almadan dershane faaliyetinde bulundukları yönünde Bakanlığımıza bilgiler ulaşmıştır.

Özel okullar ilgi (b) Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu okul türleri dışında “hem okul hem dershane”, “üniversite sınavlarına hazırlık koleji” ve benzeri adlarla kurumların faaliyet gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatıalmadan faaliyette bulunan kurumlar hakkında ilgi (c) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde söz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Il Idaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatın ” hükmü, ilgi (b) Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilân verebilirler. Bu kurumlar reklam ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu kurumlar hakkında yukarıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Sonrası MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

MEB MTSK Direksiyon Sınavı Ücretleri

MEB MTSK Direksiyon Sınavı Ücretleri 2014

 MEB MTSK Direksiyon Sınavı Ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaptığı açıklamada direksiyon sınavı ücretleri 60TL olarak belirlenmiştir. Sınava girecek adayların 60TL direksiyon sınavı ücretini bağlı bulundukları sürücü kurslarına yatırması gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmayan katılımcılar sınava alınmaz.

Bilindiği üzere ilgi (a) Kanun’un 42 nci maddesinde; ” … Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Milli Eğitim Balcanlığınıca belirlenir. …” denilmektedir. ilgi (b) Yönerge’nin 10 ııncu maddesinde ise; “Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl Ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini ınillî eğitim müdürlüğiince belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırır. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe ıııilli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitiıııi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.” hükmü bulunmaktadır. Yukarıdaki hükümler doğrultusunda sürücü kurslannda kayıtlı olan ve 2015 yılında direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 2015 yılı Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren (17-18 Ocak 2015 tarihinde yapılacak sınavlardan başlamak üzere) 60 TL. sınav ücreti alınması uygun görülmüştür. Konunun ilgililere duyurulmasını ve gereğini rica ederim.

Kamupersonel.com

Sonrası MEB MTSK Direksiyon Sınavı Ücretleri Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 MEB MTSK Direksiyon Sınavı Ücretleri

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

2015 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu

2015 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu 2014

 2015 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu

Bilindiği üzere Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmelikte diyaliz sertifikalarmın geçerlilik süresi, düzenleme tarihinden itibaren uzman tabipler için üç yıl, tabip ve tabip dışı personel için beş yıl olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle 2015 Yılı Mayıs ayında yapılması planlanan sınava;

01/01/2008 – 30/06/2008 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan tabip ve tabip dışı personelden 2013 Temmuz ve 2014 Mayıs ayında yapılan sınavlara girmeyen ya da başarısız olanlar,

01/01/2010 — 30/06/2010 tarihleri arasmda sınava girerek sertifıka almaya hak kazanan uzman hekimlerden 2013 Temmuz ve 2014 Mayıs ayında yapılan sınavlara girmeyen ya da başarısız olanlar,

01/07/2008 — 31/12/2008 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan tabip ve tabip dışı personelden, 2014 Mayıs ayında yapılan sınava girmeyen ya da başarısız olanlar,

01/07/2010 — 31/12/2010 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan uzman hekimlerden, 2014 Mayıs ayında yapılan sınava gimıeyen ya da başarısız olanlar,

01/01/2009 — 31/12/2009 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan tabip ve tabip dışı personel,

01/01/2011 — 31/12/2011 tarihleri arasında sınava girerek sertifika almaya hak kazanan uzman hekimler başvurabileceklerdir.

Bu kapsamda; ilinizden resertifikasyon sınavına katılacakların, Yönetmelik eki (Ek-I 2) nde yer alan “Resertifilcasyon Başvuru Fonnu” ile birlikte kimlik fotokopisi, sertifıka örneği ile birlikte ikamet ettiği ildeki Sağlık Müdürlüğüne 30/01/2015 tarihi mesai bitimine  kadar müracaat etmeleri ve müracaatı uygun bulunan personelin isim listesinin ekle bir örneği gönderilen “Resertifıkasyon Sınavına Katılacak Personel Listesi Formu” na uygun olarak doldurularak 13/02/2015 tarihine kadar Bakanlığımın gönderilmesi gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazanan personelin gireceği sınav merkezi ve sınav tarihi ile daha sonraki yapılacak resertifikasyon sınavına ilişkin bilgiler www.saglik.gov,tr adresinde aynca duyunılacaktır.

Müracaatlarda eksik bilgi ve belgesi olanlarm başvurulan= alınmaması ve basvuru  belgelerinin daha sonraki islemlere esas olmak üzere Müdürlüğünüzde muhafaza  edilmesi konulanna özen gösterilmesi ve sınav duyurusunun iliniz genelindeki kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlanna tebliğ edilmesi hususlannda; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Sonrası 2015 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 2015 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi 2014

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Htikmünde Kararname’nin Ruhsatlaııdırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2015 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, nıesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunıma göre 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleıne oranında (%10,11) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğtimüzee belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının 10.12.2014 tarih ve 2014.5404.1626 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Bakanlığunızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve Izmir illerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürltikleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafindan tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de talısilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenınekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade istemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

  Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

Nobl Sendika, Ruhsat, Faaliyet İziıı Belgesi, Uygunluk Belgesi Değişildilderinde ilk Başvurudaki ücretin Yarısı, Kayıp ve zayi durumlarında ücretin Tamamı Alınır.
Nal 2: Kanın Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+NISB+Devlet Oniversiteleri+Belediyeler►kınlay) ücret alınmayacaldır. Bu Nladdenin sadece Genel Didem gelir kaydedilecek bedeller için geçerlidir. Ek-2 Döner Sermayeye gelir kaydedilecek Iıiznıet bedellerinde geçerli değildir.
Not 3: 15.11.2014 Tarih ve 29176 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Sıra No:441) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (V010,11) oranında artırılmışlır. Not 4: ücretlerle hakkındaki bilgi talepleri için daire başkanlıkları ile irlibala geçilmesi uygun olacaktır.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

 

Sonrası Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

15 Bin Öğretmen Atamasına Özür Durumu Engeli Çıktı

15 Bin Öğretmen Atamasına Özür Durumu Engeli Çıktı 2014

 15 Bin Öğretmen Atamasına Özür Durumu Engeli Çıktı

Atama bekleyen binlerce öğretmenin atamasına Özür Durumu Ataması  engeli çıktı.

Bu durumda  Kasımda atanması beklenen 15 bin öğretmene üzücü haber yine MEB’den gelmiş oldu.Milli Eğitim Bakanı  Nabi Avcı 5 Ocak itibariyle Özür Durumu Ataması başvurularının başlayacağını ve 19 Ocak’ta ise atamaların yapılacağını belirtirken şuan ki kurumdan ilişiğinin kesilmesinin 23 Ocaktan itibaren başlayacağının da altını çizdi.Sonuç olarak Başbakan’ın 24

Kasımda atamasını gerçekleştirme sözünü verdiği 15 bin Öğretmenin atamaları şimdilik hayal olmuş oldu.Özür Durumu Atamsı genel olarak;öğretmenlerin il içi ve iller arası yapmak istediği değişiklikleri kapsıyor.Bu değişiklikler ise öncelikle eş durumu ardından sağlık özrü durumlarını kapsamaktadır.15 bin öğretmenin atamasının gerçekleşmemesinde ki tek neden ise özür durumu atamalarından sonra ataması gerçekleşecek kadroların il ve ilçelere göre netlik kazanması durumudur.
Bir diğer üzücü haber ise öğretmenlere yine MEB’den geldi.Duyurulan habere göre Devlet Personel Başkanlığı (DPB) MEB’e 15 bin öğretmenin atama yapma iznini vermemiştir.Maliye Bakanlığı’ndan ise atamaya yönelik izin alınmış değil.
Öğretmenlerin bu durum karşısında gösterdikleri tepki  devam ederken bir yandan da atamaların başlatılmasını umutla beklemektedirler.Atama bekleyen öğretmenler bu durum karşısında şahsi planlarını tekrar gözden geçirmeleri ve ocak ayının bitmesini beklemeleri uygun görülmektedir.

Sonrası 15 Bin Öğretmen Atamasına Özür Durumu Engeli Çıktı Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 15 Bin Öğretmen Atamasına Özür Durumu Engeli Çıktı

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kütahya Eti Maden İşletmesi 20 İşçi Alacak

Kütahya Eti Maden İşletmesi 20 İşçi Alacak 2014

Eti Maden İşletmeleri, Emet bor işletme müdürlüğüne 20 daimi işçi alınacak. Resmi duyuru aşağıda yer almaktadır.

 

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 20 daimi işçinin açıktan alınması, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 02.05.2014 tarih ve 14227 sayılı yazısı çerçevesinde, Devlet Personel Başkanlığının 21.11.2014 tarih ve 6420 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 20 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 05.01.2015 tarih ve 21 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

 Kütahya Eti Maden İşletmesi 20 İşçi Alacak

Sonrası Kütahya Eti Maden İşletmesi 20 İşçi Alacak Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 Kütahya Eti Maden İşletmesi 20 İşçi Alacak

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

🙂

  • Serdar gözetim muayene TSE eti maden