RTÜK Uzman yardımcısı Alımı 2014

RTÜK Uzman yardımcısı Alımı 2014 2014

RTÜK Sınavla Personel  Alacak 2014

Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I – Genel Bilgiler

Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının grubu, okulu, sayısı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

Birinci Grup: Hukuk fakültesi mezunları arasından 6kişi (KPSSP: 11),

İkinci Grup: Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bölümü mezunları arasından 7 kişi (KPSSP: 35, KPSSP: 47, KPSSP: 109 ve KPSSP: 117),

Üçüncü Grup: İlahiyat Fakültesi, Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji bölümü mezunları arasından 4 kişi (KPSSP:3), Dördüncü Grup: İletişim Fakülteleri mezunları arasından 5 kişi (KPSSP:3),

Beşinci Grup: Fakültelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları arasından 6 kişi (KPSSP:2),

Altıncı Grup: Fakültelerin Matematik ve İstatistik bölümü mezunları arasından 2 kişi (KPSSP:2),

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

II – Sınava Katılma Şartları Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2015 tarihi
itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde
doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen
Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden 80
ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS:2013 veya 2014 yılı) asgari (D)
düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul
tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan
başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro
sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı
puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile
birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

III – Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

Adaylar, 12-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Üst Kurulun
resmi internet sayfası (www.rtuk.org.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak
dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını imzalayarak IV. maddedeki
belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi
1597. Cadde No: 13
06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi
9.00-18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya
usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada
meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi
olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas
alınacaktır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi
sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle en
yüksek puanı alan alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına
girenler giriş sınavına çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip
olanlar da giriş sınavına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en
az bir hafta önce (www.rtuk.org.tr) internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu
bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilecektir.
Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun resmi
internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava
katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Üst Kurulun, III. maddede belirtilen resmi internet
sayfası üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu;

b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce
veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya
bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

ç) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, niteliklerini,
hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini belirten özgeçmişi.

Yurtdışındaki yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca
kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini
başvuru belgelerine eklemesi gerekir.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek
kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında Üst Kurulca tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter
onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri
Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde
adaylara iade edilecektir.

V – Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav,
adayların;

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki
düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın
(a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının
en az yetmiş olması şarttır.

VI – Sınavın Yeri ve Tarihi

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler
Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 09/02/2015 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye
hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında
(www.rtuk.org.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen
tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere
yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik
belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

VII – Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve
Atama

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri
için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı
puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının
yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi esas alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul
edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli
sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan
almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil
etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Belirlenen gruplarda ilan edilen sayıda adayın başarılı
olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü ve Üst
Kurul kararıyla diğer gruplardan sınava girip başarılı olmuş adayların başarı
sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden
yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.org.tr) ve
Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu kazanan
adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi
işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş işgünü
içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve
adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine
bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde
atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya
hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan
alandan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal
edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca,
bunlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda
bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da
bildirilecektir.

İlanen duyurulur.

Sonrası RTÜK Uzman yardımcısı Alımı 2014 Memur Habercisi ilk ortaya çıktı.

 RTÜK Uzman yardımcısı Alımı 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir