Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi 2014

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Htikmünde Kararname’nin Ruhsatlaııdırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2015 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, nıesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunıma göre 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleıne oranında (%10,11) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğtimüzee belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının 10.12.2014 tarih ve 2014.5404.1626 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Bakanlığunızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve Izmir illerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürltikleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafindan tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de talısilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenınekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade istemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

  Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

Nobl Sendika, Ruhsat, Faaliyet İziıı Belgesi, Uygunluk Belgesi Değişildilderinde ilk Başvurudaki ücretin Yarısı, Kayıp ve zayi durumlarında ücretin Tamamı Alınır.
Nal 2: Kanın Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+NISB+Devlet Oniversiteleri+Belediyeler►kınlay) ücret alınmayacaldır. Bu Nladdenin sadece Genel Didem gelir kaydedilecek bedeller için geçerlidir. Ek-2 Döner Sermayeye gelir kaydedilecek Iıiznıet bedellerinde geçerli değildir.
Not 3: 15.11.2014 Tarih ve 29176 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Sıra No:441) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (V010,11) oranında artırılmışlır. Not 4: ücretlerle hakkındaki bilgi talepleri için daire başkanlıkları ile irlibala geçilmesi uygun olacaktır.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

 

Sonrası Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 Sağlık Bakanlığı 2015 Fiyat Tarifesi

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir