Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014

Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014 2014

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 (Onbeş) Müfettiş Yardımcısı
alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 09 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.30’da Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci -ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde
yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı
kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek
puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav
Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı resimli kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı,
Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında
bulunduracaklardır.

5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz
ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye
kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, açakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel
durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılır),

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli
olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,

h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler,
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi
bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

ı) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı
giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

i) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2013 veya 2014 yılları
KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Ekonomi

a) Genel Ekonominler

c) Para-banka, kredi ve konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

f) İşletme ekonomisi

B) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) T. Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait
hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

C)Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

D) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

E) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana
tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin
yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti :

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda
başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının
her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı
olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece
birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr
internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el
yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığı’na 24.09.2014 – 17.10.2014 tarihleri arasında, mesai saatleri
içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde
ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 17.10 2014 tarihinde
başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 17.10.2014 tarihi mesai bitiminden sonra
yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

d) 2013 veya 2014 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, (İnternet
çıktısı kabul edilmeyecektir.)

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması
halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla,
belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.

2- KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek
puana sahip ilk 300 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday
ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr
internet adresinde 22.10.2014 tarihinde yayınlanacaktır.

3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır.
Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesi TR27 0001 0006 2653
2758 0150 01 nolu hesabına TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür
ve Sağlık Vakfı) adına yatırılacaktır.

Sınav ücretini 06.11.2014 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava
müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat
yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler,
sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların
haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday
kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline
geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde,
ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir
(iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına
ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri
nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan
harcamalar karşılığı olarak) 25.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname
alınacaktır.

Başvuru Adresi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 69, 71, 73, 74

ff825  LFLlu8JQunU Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir